หนัาแรก ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ปัจจุบัน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขต 2 แห่งที่ 2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดแพร่ น่าน และสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก


ทิศทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในการดูแลผู้ป่วย บนพื้นฐานความพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน


พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
2.ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


เข็มมุ่ง

1.ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยตามหลัก 2 P Safety และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
3.พัฒนาระบบการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม


ค่านิยม

"UTTARADIT HOSP"
(บริการดี สามัคคี ซื่อสัตย์)

Unity หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Team Work หมายถึง การทำงานเป็นทีม
Trust หมายถึง ความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน
Agility หมายถึง การตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
Rapid Response หมายถึง การที่มีทีมเคลื่อนที่เร็วในการดูแลผู้ป่วย
Active Learning หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
Development Sustainability หมายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Identification หมายถึง มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจน (เช่น ลดการรักษาผิดคน หรือการผ่าตัดผิดข้าง เป็นต้น)
Transport Safety หมายถึง การส่งต่อหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยเพื่อลดภาวะการทรุดตัว(SOS Score)
Holistic Health Care หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
Opportunity หมายถึง โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกันของผู้มารับบริการ
Safety Goals หมายถึง การให้บริการตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย
Practice หมายถึง เกิดทักษะการเรียนรุ้สู่การลงมือปฏิบัติจริง เช่น การที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข


ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ๔ ด้าน (โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และตอบสนองต่อความต้องการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศ
5. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวย บุคลากร ชุมชน และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน