หนัาแรก วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในการดูแลผู้ป่วย บนพื้นฐานความพอเพียง
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน


พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
2.ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตราฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2.บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณธรรม ความสุขและปลอดภัย
3.องค์กรีการบริหารจัดการที่มึประสิทธิภาพ และมีธรรมมาภิบาล
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
5.บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

เข็มมุ่ง

1.ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยตามหลัก 2 P Safety และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
3.พัฒนาระบบการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

"UTTARADIT HOSP"
(บริการดี สามัคคี ซื่อสัตย์)

Unity หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Team Work หมายถึง การทำงานเป็นทีม
Trust หมายถึง ความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน
Agility หมายถึง การตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
Rapid Response หมายถึง การที่มีทีมเคลื่อนที่เร็วในการดูแลผู้ป่วย
Active Learning หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
Development Sustainability หมายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Identification หมายถึง มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจน (เช่น ลดการรักษาผิดคน หรือการผ่าตัดผิดข้าง เป็นต้น)
Transport Safety หมายถึง การส่งต่อหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยเพื่อลดภาวะการทรุดตัว(SOS Score)
Holistic Health Care หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
Opportunity หมายถึง โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกันของผู้มารับบริการ
Safety Goals หมายถึง การให้บริการตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย
Practice หมายถึง เกิดทักษะการเรียนรุ้สู่การลงมือปฏิบัติจริง เช่น การที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาศํกยภาพ และคุณภาพ ในการดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ
2.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ให้มีความเข็มแข็ง ยั่งยืน และมีความพอเพียงอย่างเพียงพอ
3.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นปัจจุบัน
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฎิบัติงานอย่างมีความสุข (happy work place happy work force)
6.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน